Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych

Opis Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych

Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych została powołana  w lutym 2012 roku zastępując Zakład Hydrologii i Ochrony Wód. Badania Katedry dotyczą współczesnych procesów korytowych rzek; wpływu człowieka na obieg wody; wpływu stopni wodnych na środowisko przyrodnicze, w tym głównie na proces sedymentacji zbiornikowej i procesy erozyjno-akumulacyjne poniżej zapór; gospodarki wodnej w obszarze doliny Wisły, Brdy i Wdy oraz ochrony i kształtowania systemów hydrologicznych. Od 2006 roku prowadzone są badania w zakresie rewitalizacji dróg wodnych,  w tym głównie Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 i E-40 (Kanał Bydgoski). Ponadto Katedra prowadzi badania za granicą, w tym w Mongolii nad procesami zmarzlinowymi, właściwościami fizyko-chemicznymi wód, zanikiem jezior, a także w Gruzji nad wpływ zapór na rzece Rioni na środowisko. Utrzymuje bliską współpracę z Instytutem Geografii Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie w problemie współczesnych procesów korytowych rzek, rozwoju dróg wodnych.

Obszary badawcze:

 • współczesne procesy korytowe rzek,
 • wpływ człowieka na obieg wody, w tym przekształcenia środowiska,
 • dolin rzecznych,
 • wpływ stopni wodnych na procesy erozyjno-akumulacyjne rzek,
 • gospodarka wodna na obszarze doliny Wisły (węzła bydgoskiego),
 • ochrona i kształtowanie systemu hydrologicznego

Przy Katedrze funkcjonuje Laboratorium Analiz Jakości Wód Powierzchniowych. Laboratorium zajmuje się diagnozowaniem stanu fizykochemicznego i ekologicznego, a docelowo również chemicznego wód powierzchniowych płynących i stojących. Obecna aparatura laboratoryjna pozwala na oznaczanie m.in. następujących parametrów jakości wód: temperatura, tlen rozpuszczony, przezroczystość, odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa, TOC, zawiesina ogólna wraz z udziałem części mineralnych i organicznych, chemiczne zapotrzebowanie na tlen.

Do sprzętu wykorzystywanego w Laboratorium należy aparatura naukowo-badawcza zakupiona w ramach grantów badawczych pracowników Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych, sprzętu pozyskanego na rzecz jednostki przez kierownika Katedry oraz sprzętu będącego na posiadaniu Laboratorium Sedymentologiczno-Hydrochemiczno-Gleboznawczego Instytutu Geografii UKW, m.in.:

 • przenośny mętnościomierz HACH-LANGE 2100QIS01,
 • zestawy do filtracji zawiesin (SARTORIUS / KNF LABOPORT, BECKER D5600),
 • łaźnia wodna GFL 1031,
 • waga analityczna RADWAG AS 110/C/2,
 • komora badań cieplnych WAMED KBC-25W,
 • komora badań cieplnych WAMED KBC-G-65/250,
 • mineralizator WSL M9,
 • przenośna sonda termiczno-tlenowa WTW Oxi 197i,
 • przenośna sonda HYDROLAB MS5,
 • echosonda LOWRANCE HDS-5 Gen2.