Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych

Opis zrealizowanych projektów

2018 EKO-GOPŁO Ekologia i zagrożenia jeziora Gopło finansowany przez WFOŚiGW w Toruniu w ramach Programu priorytetowego edukacja ekologiczna 2018-2019, 09.2018;

2017 Ekspertyza hydrologiczna dotycząca charakterystyki przebiegu ekstremalnych zjawisk hydrologicznych Wisły wraz z ryzykiem ich wystąpienia w rejonie Warszawy”, na zlecenie GP MOSTY spółka cywilna (dr M. Habel)

2016-2019 MANTRA-rivers ptoject (Management of Transboundary Rivers)between Ukraine, Russia and the EU - Identification of Science-Based Goals and Fostering Trilateral Dialogue and Cooperation Partnerzy: Technische Universität Dresden (TUD) - koordynator, Germany; Helmholtz Center for Environmental Research (UFZ), Germany; Lomonosov Moscow State University (LMU), Russia; Ukrainian Hydrometeorological Institute (UHMI), Ukraine, September 2016 – August 2018, (dr M. Habel wykonawca zadania dot. rzeki Bug)

2016 - Pracownia modelowania zagrożeń chemicznych w wodzie i powietrzu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu;

2015 Zmiany morfologiczne koryta Wisły oraz stan zagospodarowania hydrotechnicznego dna doliny w odcinku od Puław do Płocka, projekt na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie10-11.2015 (wykonawcy: Zygmunt Babiński, Dawid Szatten, Michał Habel);

2015 Opracowanie mapy batymetrycznej, profili prędkościowych i jakości wód Wisły na odcinku Otorowo-Fordon, projekt na zlecenie Gaz-System S.A. (wykonawcy:  Zygmunt Babiński, Michał Habel, Dawid Szatten);

2015 Porównanie metod nefelometrycznych i tradycyjnych pod kątem badań nad dynamiką transportu rumowiska unoszonego w profilu podłużnym Wisły od Zbiornika Włocławskiego do Grudziądza, 03.2015-11.2015; kierownik projektu dla młodych naukowców: dr Dawid Szatten

2014–2016  Model transportu rumowiska unoszonego dla rzek nizinnych będących pod wpływem zabudowy hydrotechnicznej na przykładzie Zbiornika Koronowskiego projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach konkursu PRELUDIUM 6, 08.2014 r. – 02.2016 r., UMO-2013/11/N/ST10/01762;

2014-2015 - Ocena warunków nawigacyjno – żeglugowych oraz uwarunkowań społeczno-ekonomicznych na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (połączenie Odra – Kanał Hawela - ujście Brdy), od 01.07.2014 do 20.07.2015 (wykonawcy: Zygmunt Babiński, Michał Habel, Nadolny Grzegorz, Dawid Szatten, Hubert Rabant, Iwona Józefowicz) projekt realizowany na zlec. Województwa Pomorskiego;

2013–2016 - 7 Pogram Ramowy MARIA CURIE-PEOPLE-IRSES, acronym FLUMEN „Fluvial processes and sediment dynamics of slope channel systems: Impacts of socio economic-and climate change on river system characteristics and related services”, 01.2013 – 12.2016. Proposal no.: 318969; Grant Agreement Number: PIRSES-GA-201

2010 - Wpływ budowy geologicznej dna doliny dolnej Wisły na proces erozji poniżej Zbiornika Włocławskiego - grant finansowany przez MNiSW/NCN nr N N306 437438, realizowany od 03.2010 r., kierownik proj.: prof. Z.Babiński;

2010  Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior i zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni - opracowanie założeń metodycznych oraz ocen jezior dla obszaru RZGW Gdańsk (dr D. Szatten);

2009 - Morfodynamika dna doliny dolnej Wisły poniżej Zbiornika Włocławskiego – grant promotorski dofinansowany przez MNiSW nr N N306 2178 37, realizowany od 09.2009 r., kierownik proj.: prof. Z. Babiński.